Publications

Preprints

Counterfactual Evaluation for Explainable AI
Yingqiang Ge, Shuchang Liu, Zelong Li, Shuyuan Xu, Shijie Geng, Yunqi Li, Juntao Tan, Fei Sun, Yongfeng Zhang.
paper

Causal Collaborative Filtering
Shuyuan Xu, Yingqiang Ge, Yunqi Li, Zuohui Fu, Xu Chen, and Yongfeng Zhang. arXiv preprint arXiv:2102.01868 (2021)
paper

2022

Graph Logic Reasoning for Recommendation and Link Prediction
Hanxiong Chen, Yunqi Li, Shaoyun Shi, Shuchang Liu, He Zhu, Yongfeng Zhang. In Proceedings of the 15th ACM International Conference on Web Search and Data Mining in (WSDM), 2022.

2021

Towards Personalized Fairness based on Causal Notion
Yunqi Li, Hanxiong Chen, Shuyuan Xu, Yingqiang Ge, Yongfeng Zhang. In Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR), 2021.

User-oriented Fairness in Recommendation
Yunqi Li, Hanxiong Chen, Zuohui Fu, Yingqiang Ge, Yongfeng Zhang. In Proceedings of the Web Conference (WWW), 2021.
paper

Neural Collaborative Reasoning
Hanxiong Chen, Shaoyun Shi, Yunqi Li, Yongfeng Zhang. In Proceedings of the Web Conference (WWW), 2021.
paper

CountER: Counterfactual Explainable Recommendation
Juntao Tan, Shuyuan Xu, Yingqiang Ge, Yunqi Li, Xu Chen and Yongfeng Zhang. In Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2021.

Towards Long-term Fairness in Recommendation
Yingqiang Ge, Shuchang Liu, Ruoyuan Gao, Yikun Xian, Yunqi Li, Xiangyu Zhao, Changhua Pei et al. In Proceedings of the 14th ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM), 2021.
paper

Learning Post-Hoc Causal Explanations for Recommendation
Shuyuan Xu, Yunqi Li, Shuchang Liu, Zuohui Fu, Xu Chen and Yongfeng Zhang. In Proceedings of the 1st International Workshops on Causality in Search and Recommendation (CSR) at SIGIR-21, 2021.
paper

2020

Discrete Knowledge Graph Embedding Based on Discrete Optimization
Yunqi Li, Shuyuan Xu, Bo Liu, Zuohui Fu, Shuchang Liu, Xu Chen, and Yongfeng Zhang. In Proceedings of the AAAI-20 Workshop on Knowledge Discovery from Unstructured Data in Financial Services.
paper